Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare eller längre tid. I en kortare affektfokuserad psykoterapi är psykoterapeuten mer aktiv med att ställa frågor och att hålla ett bestämt fokus. I en längre kontakt kan de fria tankarna, känslorna och associationerna få mer utrymme. Psykodynamisk psykoterapi har utvecklats från psykoanalysen under dryga hundra år där mycket har både förkastats och tillkommit genom åren. Idag spelar samlade erfarenheter, omfattande psykoterapiforskning och nutida utvecklingspsykologi stor roll, och psykodynamisk psykoterapi visar på god effekt i förhållande till olika typer av psykisk ohälsa.

Psykodynamisk psykoterapi är individuellt utformad som ett förtroendefullt möte mellan psykoterapeut och patient med syftet att söka förståelse för den enskilda unika individen och dess svårigheter. I denna relation kan psykoterapeut och patient tillsammans undersöka och bearbeta de ofta svåra och fördolda känslor, tankar, fantasier och impulser som finns. Här undersöks problematiska livsmönster som patienten bär med sig sedan barndomen, och huvuddelen av arbetet består oftast i att arbeta med dessa känslor, tankar, beteenden och relationsmönster som blir aktuella i patientens nuvarande liv. En viktig del i behandlingen handlar om att de problematiska livsmönstren även blir synliga i relationen med psykoterapeuten. Undantag är arbete med svåra traumatiska erfarenheter där psykoterapin måste bestå mycket mer av att bearbeta minnen och känslor från dessa upplevelser, men det kopplas ändå till hur traumat påverkar livet här och nu.

Arbetet i psykoterapin syftar oftast inte endast till symptomlindring kring t ex nedstämdhet och ångest, utan målet är också att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser och arbeta med orsaken till lidandet. Detta ger individen större möjligheter att ta sig an livets alla krav och utmaningar och klara sina relationer på ett mer tillfredsställande sätt. Kunskapen och förståelsen kring sig själv och andra ökar och ger i förlängningen en större frihet för individen att göra konstruktiva val i livet.

Psykoterapi Susanne Lövdén Psykologbyrå
Psykoterapi Susanne Lövdén Psykologbyrå